OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH

DLA

GRUPY KAPITAŁOWEJ AZOTY

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych dla Grupy Kapitałowej Azoty (zwane dalej Ogólnymi Warunkami) mają zastosowanie do umów przewozu zawieranych pomiędzy:

a. Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 75450, o kapitale zakładowym 495 977 420 PLN i kapitale wpłaconym 495 977 420 PLN, posiadającą NIP: 873-000-68-29 i VAT UE: PL8730006829, REGON: 850002268,

lub

b. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn – Koźle, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 8993, o kapitale zakładowym 285.064.300 PLN i kapitale wpłaconym 285.064.300 PLN, posiadającą NIP 749-00-05-094, REGON 530544497,

lub

c. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 15501, o kapitale zakładowym 750.000.000 PLN i kapitale wpłaconym 750.000.000 PLN, NIP 851-02-05-573, REGON 810822270.

zwanymi dalej Zlecającym,

a przedsiębiorcą wykonującym zarobkowo drogowy przewóz towarów, zwanym dalej Przewoźnikiem.

2. Ogólne Warunki stanowią o szczegółowych prawach i obowiązkach Zlecającego i Przewoźnika w celu realizacji zlecenia przewozu towarów.

§2

ZLECENIE I JEG O PRZYJĘCIE

1. Zlecający wysyła do Przewoźnika zlecenie transportowe.

2. W wyniku przyjęcia przez Przewoźnika zlecenia transportowego dochodzi do zawarcia umowy przewozu na warunkach określonych w treści zlecenia oraz niniejszych Ogólnych Warunkach.

Zlecenie przewozu uważa się za przyjęte przez Przewoźnika w przypadku, gdy Przewoźnik w ciągu 30 minut od przesłania przez Zlecającego nie odmówi jego przyjęcia. Zlecenie Transportowe przesłane będzie na adres e-mail Przewoźnika w formie elektronicznej w systemie przetargowym SOOT lub inną formą przekazu.

3. W przypadku, gdy wybór Przewoźnika nastąpił w wyniku jednego z postępowań w ramach systemu przetargowego SOOT w miejsce postanowień ust. 1 – 4 niniejszego paragrafu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu korzystania z systemu przetargowego SOOT na świadczenie usług przewozowych na rzecz Grupy Kapitałowej Azoty, określające obowiązki Przewoźnika i Zlecającego związane z zawarciem umowy przewozu oraz chwilę jej zawarcia.

4. Poprzez przyjęcie zlecenia Przewoźnik oświadcza, iż posiada wymagane przepisami licencje, koncesje i/lub zezwolenia.

§ 3

OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

1. Przewoźnik zobowiązany jest zaakceptować zlecenie transportowe w SOOT i uzupełnić dane awizacyjne.

2. W miejscach załadunku i rozładunku wskazanych przez Zlecającego wykonywać polecenia służb uprawnionych do wydawania dyspozycji.

3. Zabezpieczyć wykonanie przewozu przez kierowcę posiadającego stosowne badania, kwalifikacje, uprawnienia.

4. Wykonać przewóz przestrzegając przepisów celnych, fitosanitarnych oraz prawa państw, na terenie których odbywa się przewóz.

5. Dostarczyć przygotowany środek transportu na miejsce załadunku w stanie umożliwiającym zrealizowanie zlecenia.

6. Wykonać przewóz środkiem transportu odpowiednim do warunków zlecenia, sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Wykonać przewóz środkiem transportu przeznaczonym wyłącznie na potrzeby realizacji danego zlecenia, o ile Zlecający nie postanowi inaczej.

8. Przy przyjmowaniu przesyłki do przewozu sprawdzić dostarczoną kierowcy dokumentację pod względem kompletności oraz zgodności z jej stanem rzeczywistym (ilość, waga, cechy itp.) oraz otrzymanym zleceniem transportowym.

9. Przy przejmowaniu przesyłki sprawdzić jej stan przygotowania do przewozu, zabezpieczyć przesyłkę w sposób gwarantujący dostarczenie jej do miejsca rozładunku w stanie kompletnym i niezmienionym, a w przypadku takiej konieczności dokonać zgłoszenia uwag.

10. Zabezpieczać pojazd z ładunkiem przed włamaniem i kradzieżą ładunku.

11. W razie zajścia zdarzenia powodującego szkodę lub utratę przesyłki, podjąć wszelkie dostępne środki w celu ograniczenia rozmiarów szkody, powiadomić policję jeżeli szkoda powstała na skutek rabunku, kradzieży z włamaniem, wypadku drogowego lub pożaru oraz sporządzić protokół ustalający okoliczności, rodzaj i rozmiar szkody, przy udziale policji i/lub odbiorcy towaru.

12. Informować Zleceniodawcę o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach w trakcie transportu; wystąpieniach podejrzanych sytuacji lub zdarzeniach potencjalnie wypadkowych lub wypadkach podczas transportu, załadunku lub wyładunku, jak również próbach kradzieży lub zniszczenia towaru:

· Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów; telefonicznie na numer Dyspozytora Zakładowego +48(14) 6372100, faks. +48(14) 6372220, e-mail: dyspozytor.zat@grupaazoty.com lub Zakładowej Straży Pożarnej Tel. +48(14) 6372500, faks. +48(14) 6374812,

· Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A, 47-220 Kędzierzyn – Koźle; telefonicznie na numer Dyspozytora Zakładu +48(77) 4813401, fax. +48(77) 4833324, e-mail: dyspozytor.zak@grupaazoty.com

· Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, telefonicznie na numer Dyspozytora Zakładu Tel. +48(91) 3171616, faks. +48(91) 3174550, e-mail: dyspozytorzyzch@grupaazoty.com lub Zakładowej Straży Pożarnej Tel. +48(91) 3171998,

Przekazana informacja powinna zawierać Imię i Nazwisko zgłaszającego numer telefonu zgłaszającego lub inny sposób kontaktu, informację gdzie miało miejsce zdarzenie, krótki opis zdarzenia, podjęte działania

13. Zabrania się wykonywania instrukcji dotyczących transportu wydanych przez podmiot inny niż Zlecający lub Nadawca towaru.

14. Awizować Zlecającemu planowany termin dojazdu pod załadunek i rozładunek niezależnie od wyznaczonych na zleceniu transportowym wiążących dat, o ile jego dotrzymanie jest zagrożone lub gdy w wyniku ustaleń powstałych po nadaniu towaru zostały uzgodnione inne terminy.

15. Każdego kierowcę wyposażyć w minimum jeden sprawnie działający środek łączności np. telefon komórkowy.

16. Dostarczyć ładunek do miejsca (na adres) wskazanego przez Zlecającego w liście przewozowym.

17. Uzyskać pokwitowanie odbioru opatrzone pieczęcią firmową Odbiorcy na krajowym dokumencie transportowym, a w przypadku przewozów międzynarodowych wyegzekwować od Odbiorcy towaru podpis i pieczęć na Międzynarodowym Liście Przewozowym (CMR) oraz dokumencie „Delivery Note” / „Specyfikacja Dostawy”. W przypadku braku możliwości uzyskania podpisu i pieczęci Przewoźnik obowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Zlecającego lub dołączenie do faktury oświadczenia, w którym Przewoźnik potwierdza dostarczenie towaru zgodnie z instrukcjami Zlecającego.

18. Niezwłocznie zgłaszać Zlecającemu wszystkie sytuacje skutkujące powstaniem dodatkowych kosztów dla Zlecającego lub właściciela towaru, celem uzyskania dalszych instrukcji. Zgłoszenie winno być potwierdzone pisemnie zaraz po zakończeniu przewozu. Zlecający zastrzega sobie prawo do nie zaakceptowania kosztów, które nie były z nim uzgodnione.

19. W przypadku przewozów ładunków w temperaturze kontrolowanej Przewoźnik zobowiązany jest do utrzymywania oraz do kontrolowania w czasie przewozu temperatury zgodnej z określoną w dokumentacji przewozowej i/lub w zleceniu transportowym, a w sytuacji wystąpienia zakłóceń uniemożliwiających utrzymanie temperatury ładunku do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zlecającego.

20. Przewoźnik zobowiązany jest stosować się do szczegółowych zapisów umieszczonych na liście przewozowym i/lub zleceniu transportowym przez Zlecającego/Załadowcę.

21. Przewoźnik zobowiązany jest zapoznać się z informatorem dla osób czasowo przebywających na terenie Zlecającego oraz przestrzegania jego zapisów, a w przypadku wystąpienia zagrożenia stosowania się do poleceń wydawanych przez Służby Ratownicze.

22. Kierowca przebywający na terenie Zlecającego zobowiązany jest posiadać maskę przeciwgazową z ważnym pochłaniaczem wielogazowym, kask ochronny i kamizelkę odblaskową.

23. Przewoźnik zobowiązuje się podjęcia wszelkich możliwych działań i praktyk mających na celu przeciwdziałanie szkodliwemu oddziaływaniu wykonywanego transportu na otaczające go środowisko naturalne. Zobowiązanie to polega na realizacji transportów wykonywanych dla Grupy Azoty możliwie najkrótszymi trasami i za pomocą środków transportu spełniających najwyższe normy spalania zapewniające redukcję emisji zanieczyszczeń i niskie zużycie paliwa.

§ 4

UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA

Przewoźnik obowiązany jest posiadać ważne na cały okres wykonywania zlecenia ubezpieczenie OC przewoźnika, obejmujące odpowiedzialność za szkody kradzieżowe i rabunkowe, rodzaj przewożonego ładunku, zakres terytorialny odpowiadający zleceniu przewozu i z sumą gwarancyjną na zdarzenie nie mniejszą niż górna granica odpowiedzialności Przewoźnika za szkodę, określona w art. 65-70 i 80-85 Prawa Przewozowego i/lub art. 17, 23 i 25 Konwencji CMR oraz inne ubezpieczenia, jeżeli dla danego rodzaju przesyłki są one wymagane.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA

1. Przewoźnik z chwilą przejęcia towaru od nadawcy przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie zlecenia tak od strony technicznej, jak i organizacyjnej.

2. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w dostawie przesyłki.

3. Przewoźnik odpowiada za szkodę wynikłą z utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów transportowych lub złożonych u Przewoźnika.

4. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za działania jego pracowników oraz innych osób z których usług korzysta przy realizacji zlecenia, a posługując się przy wykonaniu przewozu osobami trzecimiPrzewoźnik odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne.

5. W przypadku niewykorzystania dokumentów uprawniających do wjazdu na teren Zlecającego, Przewoźnik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zwrotu Zlecającemu.

§ 6

KARY UMOWNE

1. W przypadku nie dotrzymania terminów realizacji zlecenia przez Przewoźnika, Zlecający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość w PLN, do 200 (dwieście) EURO za każdy dzień opóźnienia.

2. W przypadku dokonania przez Zleceniobiorcę tzw. przedysponowania (przekierowania) towaru do odbiorcy lub miejsca innego niż został wskazany w Zleceniu i liście przewozowym, bez zgody Zleceniodawcy, Zleceniodawca może naliczyć karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN za każde dokonane naruszenie

3. Zlecający ma prawo dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej karę umowną, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

§ 7

PŁATNOŚCI

1. Fracht podany w treści zlecenia (ALL IN) w przypadku braku dodatkowych, pisemnych uzgodnień, obejmuje wszystkie koszty związane z całkowitym wykonaniem zleconego przewozu.

2. Dla transakcji rozliczanych w PLN - fracht będzie płatny na podstawie faktury zaopatrzonej w numer zlecenia Zlecającego wystawionej przez Przewoźnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dla transakcji rozliczanych w walucie innej niż PLN – fracht będzie płatny na podstawie faktury (zaopatrzonej w numer zleceniaZlecającego) wyrażonej w walucie zlecenia, wystawionej przez Przewoźnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Faktura musi być wystawiona na siedzibę główną Zlecającego nie później niż do 30-go dnia od dnia wykonania usługi oraz niezwłocznie dostarczona Zlecającemu wraz z kompletem oryginalnych dokumentów potwierdzających wykonanie usługi tj.:

a. listem przewozowym (potwierdzony przez odbiorcę towaru: pieczęć, podpis, data)

b. końcowym odcinkiem CMR (potwierdzony przez odbiorcę towaru: podpis, data, pieczęć, gdzie treść nałożonej pieczęci w polu przeznaczonym dla Odbiorcy powinna być zgodna z danymi zawartymi w polu nr 3 dokumentu)

c. Specyfikacją Dostawy/Delivery Note (potwierdzony przez odbiorcę towaru: pieczęć, podpis, data)

Przewoźnik obowiązany jest do niezawodnego dostarczania Zlecającemu prawidłowo potwierdzonych przez Odbiorców dokumentów przewozowych CMR i Delivery Note formalnie potwierdzających wykonanie Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów do 21 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wysyłki były realizowane.

Podstawa prawna: Art. 42 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm./

d. innych dokumentów określonych w zleceniu

5. Faktura musi być dostarczona Zlecającemu na adres siedziby głównej Zlecającego podany w § 1 ust. 1.

6. Zapłata frachtu za wykonaną usługę zostanie dokonana na rachunekPrzewoźnika w terminie zależnym od dnia otrzymania przez Zlecającego faktury wraz z kompletem dokumentów.

7. W przypadku gdy zlecenie transportowe lub umowa nie stanowią inaczej, termin płatności faktur wynosi: w przypadku transportu krajowego - 45 dni od daty ich wpływu do siedziby głównej Zlecającego, a w przypadku transportu międzynarodowego - 30 dni od daty wystawienia faktury, przekazanej wraz z kompletem dokumentów wskazanych w § 7 ust. 4.

8. Zlecający sprawdza nadesłane dokumenty oraz przesyła Przewoźnikowi zastrzeżenia. Zlecający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty frachtu w przypadku braku kompletu dokumentów wymienionych w § 7 ust. 4.

9. Za dzień zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez Zlecającego.

§ 8

REKLAMACJE

1. Przewoźnik obowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia telefonicznie i/lub pisemnie bezpośrednio Zlecającemu wszelkich problemów stwierdzonych przez rozładowcę/odbiorcę, które mogą mieć wpływ na reklamowanie wyrobu/usługi.

2. Przewoźnik dołoży wszelkich starań i poniesie niezbędne koszty celem niezwłocznego złożenia stosownych wyjaśnień i dowodów w postępowaniu reklamacyjnym.

3. W czasie trwania postępowania reklamacyjnego Zlecający zastrzega sobie prawo do wstrzymania Przewoźnikowi wszystkich rozliczeń oraz do ich kompensaty. Zaistnienie takiego uzgodnienia pomiędzy Zlecającym i Przewoźnikiem wyklucza możliwość obecnego i późniejszego dochodzenia odsetek przez Przewoźnika od Zlecającego.

4. W przypadku wszczęcia postępowania reklamacyjnego mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe Dz. U. 2015. Nr 915 (j.t.), oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. (Dz. U. Nr. 38, poz. 266 z późn. zm.)

§ 9

POUFNOŚĆ

1. Spółki Grupy Kapitałowej Azoty Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach posiadają status spółki publicznej, z wyłączeniem Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, która nie jest spółką publiczną w związku z czym niektóre informacje dotyczące niniejszych Ogólnych Warunków, które nie zostały przekazane do publicznej wiadomości, mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi /t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm./. Nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystanie tych informacji przed podaniem do publicznej wiadomości może stanowić naruszenie przepisów i powodować odpowiedzialność karną, przewidzianą w art. 180-182 w/w Ustawy.

Przewoźnik oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez Spółki Grupy Kapitałowej Azoty statusu spółki publicznej wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowych Ogólnych Warunków w zakresie ustalonym aktami prawnymi obowiązującymi emitentów papierów wartościowych w Polsce.

2. Treść warunków zlecenia oraz przekazanych Przewoźnikowi dokumentów ma charakter poufny i stanowi tajemnicę chronioną przepisami prawa, a w szczególności art. 23,w związku z art.11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. /Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 z późn. zm./ W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Przewoźnik zapłaci Zlecającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 10000 (dziesięciu tysięcy) EURO za każde naruszenie. Zlecający ma prawo dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej karę umowną jeżeli nie zabezpiecza jego roszczeń.


§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych treścią zlecenia lub Ogólnymi Warunkami mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny /Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. Zm./ i Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe /t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm./, a w przypadku przewozu międzynarodowego dodatkowo przepisy Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r. /Dz. U. 1962 Nr 49, poz. 238 zał., z późn. zm./.

2. Przewoźnik nie jest uprawniony do dokonywania cesji wierzytelności lub przenoszenia w jakikolwiek inny sposób swoich praw i zobowiązań przysługujących mu względem Zlecającego z tytułu niniejszych Ogólnych Warunków, za wyjątkiem cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia na rzecz banku lub innej instytucji finansującej, za uprzednią pisemną zgodą Zlecającego.

3. Jakakolwiek zmiana warunków zlecenia, dla swojej ważności wymaga uzgodnienia przed zakończeniem przewozu, poprzez zgodne oświadczenie obu stron złożone w formie pisemnej i przesłane drogą faksową.

4. Niniejsze Ogólne Warunki maja zastosowanie, o ile nie zostały wyłączone na drodze odrębnych umów zawartych pomiędzy Zlecającym a Przewoźnikiem. W przypadku, gdy Ogólne Warunki regulują identyczne kwestie jak umowa pomiędzy Zlecającym a Przewoźnikiem zapisy umowy mają charakter rozstrzygający (prymat zapisów umownych). Wszystkie spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zlecającego.

5. Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2015 roku.

Grupa Azoty